"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." Lpfö 98

Temainriktat arbete

Vi har ett temainriktat arbete vilket gör barnets lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi arbetar nära och i ständig interaktion med barnen och vi fördjupar oss i teman som barnen uttrycker nyfikenhet inför, utifrån målen för förskolans läroplan. Vi indelar barnen i olika grupper utifrån deras intresse och utveckling. Detta möjliggör att vi pedagoger kan uppmärksamma varje enskilt barns läroprocesser. I vårt arbete har vi valt att lägga särskild vikt vid trygghet, lärande, fantasi och kreativitet.

Reggio Emilia

Ekhagen är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Reggio Emilia är en filosofi där man har en syn på barnet som en kompetent individ och aktiv deltagare i sin egen utveckling. Varje enskilt barn och dess behov uppmärksammas. Barnets tankar, val och teorier sätts i första rummet vilket stimulerar nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Vi förändrar ständigt förskolans inne- och utemiljö utifrån barnens behov och intresse. Tillsammans med barnen är vi vuxna medforskare och utmanar deras tankar för att föra projekten framåt. Detta kräver en miljö där barnet känner trygghet och där varje enskilt barn blir sett och uppmärksammat.Genom dokumentation i form av bild, skrift och digital media synliggör vi barnens lärande.

För mer info se www.reggioemilia.se

Holland House

Huset som verksamheten bedrivs i är ett fint gammalt trähus från 1890 som ägs av kommunen. Huset är centralt beläget i Lerum med gångavstånd till bibliotek, natur, busshållplats mm. Varje våning rymmer flera rum som parallellt möjliggör olika typer av aktiviteter. Miljön är anpassad utifrån att barnen ska klara av mycket själva. Huset står på en stor tomt vilket ger goda förutsättningar att skapa en spännande utemiljö för barnen.

Grön Flagg & Giftfri Förskola

Ekhagens förskola arbetar med Grön Flagg https://hsr.se/gronflagg som innebär att man inleder en meningsfull väg mot hållbar utveckling tillsammans med barnen. Våra fokusområden är återvinning, barnkonventionen och djurens välmående. Vi vill så tidigt som möjligt få barnen medvetna om vikten av att sortera och återvinna för att det ska bli en naturlig och självklar del i deras vardag.

Genom att barnen tidigt blir medvetna om sina rättigheter och barnkonventionen kan vi skapa bra förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle i framtiden. Tillsammans reflekterar och samtalar vi om hur djur och natur och hur våra handlingar påverkar djurens välmående.

Vi arbetar aktivt tillsammans med kommunen för en Giftfri Förskola. Syftet är att minimera mängden farliga kemikalier på förskolan så att barnens miljö blir så säker som möjligt. Målet är att varor, inredning och leksaker inte ska innehålla några giftiga ämnen.

Maila till Fjärilen
Maila till Nyckelpigan
Maila till Förskolechef
Maila till Köansvarig

Ekhagens förskola
Alingsåsvägen 4
Sverige
Alingsåsvägen 4, 443 35 Lerum